Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /нетрадиционни спортове/, обявен в ДВ, бр. 14/ 19.02.2016 г.

   

Кандидат: д-р Марина Николаева Недкова

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Георгиева Янева – СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 16.09.2016 г. от 13.00 ч. в кабинет № 315.