Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Зорница Георгиева Каприева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Апелите за агресията в рекламата – семиотични и комуникативни аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Семиотика на рекламата), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: