Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Заверка на практическото обучение за студентите ІV курс, специалност “Икономика”: 15 март - 15 април 2016

   

10.03.2016

 

Заверка на практическото обучение

за студентите ІV курс, специалност “Икономика”

Срокът за заверка на практическото обучение е

15 март – 15 април 2016 г.

 

График за заверка от съответните преподаватели

 

Необходими документи за заверката:

  1. Служебна бележка (оригинал) от мястото на провеждане на практическото обучение. Когато сте работили по трудов или граждански договор заверено копие на договора може да замести служебната бележка. Предвид клаузите за конфиденциалност в договорите – препоръчително е служебна бележка. Ако разполагате със сертификат, от който може да се изведе необходимата информация: място на провеждане на стажа, основна дейност и времетраене – можете да предадете копие на сертификата, като в деня на заверката носите и оригинала, за сверяване истинността на копието от съответния преподавател.

Продължителността на стажа, съгласно Учебния план, е 30 календарни дни и съответно толкова следва да докажете с предоставения документ.

  1. Доклад от студента. Докладът съдържа описание на предприятието (звеното), в което е проведено практическото обучение – наименование, местоположение, предмет на дейност, правна форма и т.н. Представят се заеманите позиции, извършваните дейности, придобитите нови знания и умения, срещнати трудности. Няма изискване за дължина на доклада.

Желателно е да посочите учебни дисциплини, знанията по които са прилагани в практическото обучение, както и липсващи в учебния план такива.

Докладът се изпраща предварително на съответната електронна поща на преподавателя, при когото планирате да отидете за заверка. Доклад на хартия не се предава!

  1. Студентска книжка с предварително попълнена страница за практическо обучение – това означава да разгърнете студентската ви книжка и да намерите съответната страница, предвидена за заверка на стажовете. За „Тема” напишете в най-сбита форма онова, с което сте се занимавали – напр. Счетоводство, Маркетинг, Международни финансови институции и т.н. Обърнете внимание, че повечето студентски книжки освен подпис за заверка от преподавателя имат и поле за подпис и печат от фирмата, в която е проведен стажът.

Незаверилите практическото си обучение студенти се счита, че не са изпълнили учебния план за ІІІ курс, с всички произтичащи административни последици.

 

март 2016 г. Катедра “Икономика”