Начало / Наука / Научноизследователски проекти 2012–2014 / Оптимизиране на полуколичествен RT-PCR метод за анализ на транскрипционното ниво на невронни мРНКи при Drosophila

   
Научна област:   Неврогенетика
Научно звено:   Биологически факултет
Финансираща институция:   Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Продължителност на проекта:   Април 2012 - декември 2012
Ръководител:   Проф. Гинка Генова
G.Genova
 

 

От 1976 г. досега е преподавател в катедра „Генетика” на Биологическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, последователно като асистент, доцент и професор.

Специализира: молекулярна генетика в Имперския колеж за наука и технология, в катедра „Биохимия”, Лондон; невро­генетика в Устерската фондация за експериментална биоло­гия, Шрусбъри, Масачузетс (1993/94 г.), и в Университета Тафтс, Катедра по невробиология, Бостън, САЩ (2001-2005).

 

Абстракт

Целта на настоящото изследване е да се изучи влиянието на белтъка dFMRP (Drosophila Fragile X mental retardation protein 1) върху нивото на експресия на група избрани гени-мишени, участващи в аксонното нарастване при Drosophila.

В предварително проведени експерименти бяха показани генетични взаимодействия меж­ду тези гени и dFMRP.

Това изследване оптимизира метода полуколичествен RT-PCR за изучаване на потенциал­ния контрол на транскрипционното ниво на експресия на анализираните гени от dFMRP

 

Резултати

Научният екип по проекта оптимизира метода полуколичествен RT-PCR и изучи относителните нива на мРНК на гените discs large 1 (dlg 1) и scribbled (scrib). Те имат важна функция в клетъчната полярност и в зреенето и функционирането на синапсите.

Изолирани са тотални РНК от глави на мухи от див тип и от мутанти, в които dFMRP е свръхекспресирана. Тези тотални РНК са използвани за получаване на кДНК, които на свой ред са използвани за PCR-амплификация. В тези експерименти са установени повишени нива на мРНК на of dlg 1 и scrib в мухи със свръхекспресия на dFMRP в сравнение с дивия тип.

Екипът учени предполага, че dFMRP оказва положителен контрол на ниво транскрипция на двата анализирани гена.

GAL

 

Контакти

Проф. Гинка Генова

Биологически факултет

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Бул. Драган Цанков 8

Ел. поща: genova@biofac.uni-sofia.bg