Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Петко Димитров Петков, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Лексика и словообразуване в старобългарския превод на Египетския патерик" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология /Български език-Старобългарски език/. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Цонева Минчева-Игнатова, d.h.c.

Председател на научното жури: проф. дфн Искра Владимирова Христова-Шомова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: