Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Бояна Стефанова Минчева, Философски факултет

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 4, ауд. 45

Защита на докторска дисертация на Бояна Стефанова Минчева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография ) на тема “Амулетните свитъци тип абагар в печатната традиция на южните славяни XVI–XVIII в.

Председател на научното жури: проф. д-р Красимира Петрова

Автореферат

 

Рецензии

Становища