Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тодор Пламенов Чолаков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Тодор Пламенов Чолаков на тема „Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни технологии). Докторант редовна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Биров

Председател на научното жури: доц. д-р Минко Марков

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: