Начало / Прием / Годишни такси за учебната 2016/2017 г.

   

Заповед № РД 19-210 / 01.07.2016 г.

Заповед № РД 19-254 / 02.08.2016 г . - допълнение

Заповед № РД 19-270 / 09.09.2016 г. - допълнение

Заповед № РД 19-283 / 29.09.2016 г. - допълнение

 

Приложения:

Приложение 1. Годишни такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Приложение 2. Годишни такси за обучение на действащи студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Приложение 3. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 21, ал. 2 и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО;

Приложение 4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от Закона за висшето образование;

Приложение 5. Годишни такси за обучение на новоприети чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави;

Приложение 6. Годишни такси за обучение на действащи чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави;

Приложение 7. Годишни такси за обучение на чужд език на новоприети студенти, докторанти и специализанти;

Приложение 8. Годишни такси за обучение на чужд език на действащи студенти, докторанти и специализанти.

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

 

Таксите за обучение за учебната 2016/2017 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

І. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
факултет
форма на обучение (редовно или задочно)
степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

 

ІІ. В брой в касите на Ректората

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

Студентите от:
Факултет по математика и информатика;
Факултет по химия и фармация;
Физически факултет;
Факултет по начална и предучилищна педагогика;
Биологически факултет;
Стопански факултет
могат да платят в брой таксите си за обучение и в касата на съответния факултет.

 

III. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

Възможността не важи за новоприетите студенти - студентите, които ще бъдат през този семестър в 1-и курс, ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър".

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

 

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.