Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валерия Николаева Симеонова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Валерия Николаева Симеонова на тема „Методи на soft-computing в изчислителната биология: Анализ на данни от геномно секвениране” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Изкуствен интелект)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научни ръководители:
доц. д-р Антоний Попов
/ проф. д-р Красен Стефанов
  доц. д-р Димитър Василев    

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: