Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стефан Владимиров Герджиков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Стефан Владимиров Герджиков на тема „Ефективен алгоритъм за приближено търсене в регулярни множества” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.01 „Математическа логика” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Михов

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: