Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Алиса Димитрова Трендафилова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема: Стратегии за речева акомодация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 2.1 Филология "Общо и сравнително езикознание /Психолингвистика/"

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: